divendres, 27 de novembre de 2015

Visita a la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre i a la planta potabilitzadora del CAT a l'Ampolla

  • Paper regulador dels embassaments.
  • Reducció dels sediments aportats pel riu
  • Navegació i reg. Comunitats de regants de la dreta i de l’esquerra del riu. Aprofiten l’aigua del canal captada a l’assut de Xerta-Tivenys.
  • Revestiment dels canals amb ciment, eliminació de les pèrdues per infiltració . Amb això es recuperen uns 14 m3 per segon, 4 dels quals són captats dels dos canals, a raó de 2m3/s cadascun.
 El CAT neix l’any 1985, per donar resposta a l’augment de demanda d’aigua a la província que va originar un dèficit hidrològic, accentuat per les característiques del clima mediterrani, amb perllongats períodes de sequera. Davant aquesta situació, el riu Ebre es convertix en una OPORTUNITAT.

El procés de potabilització de l’aigua inclou:
-          Captació de l’aigua a l’estació de bombament de Campredó (EB.0)

-          Reixes de desbast

-          Analítica inicial de l’aigua per detectar la presència de metalls pesants.

-          Trasllat de l’aigua a la planta de l’Ampolla, a través d’una canonada de 1,6 m de diàmetre.

-          DIPÒSIT D’AIGUA CRUA. Emmagatzemament de l’aigua crua (sense tractar) en un dipòsit d’una capacitat de 175.000 m3.-          CAMBRA DE REPARTIMENT. Eliminació de la matèria orgànica amb productes químics per desinfectar (òxid de clor) i coagular la matèria orgànica (permanganat)CAMBRA DE MESCLA. S’afegix un floculant per permetre que les partícules en suspensió precipiten.-          DECANTADORS. Els fangs dipositats als fons dels tancs són retirats i assecats per utilitzar-los en la fabricació de ciment. L’aigua


-          Filtratge de les partícules microscòpiques en filtres de sorra (1m de gruix) i de carbó actiu (1,5 m d’espessor) que atrapen partícules de metalls i orgàniques i milloren la qualitat i el sabor de l’aigua.

-          Dipòsit d’aigua tractada i bombament. Xarxa de distribució.


 Laboratori on es fan 50.000 analítiques a l’any en les seues quatre seccions: orgànica, inorgànica, microbiologia i radioactivitat .


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada