dimecres, 16 de desembre de 2015

Criteris d'avaluació del 1r trimestre

Aquest primer trimestre del curs hem valorat si l’alumna/e és capaç sempre / la majoria de vegades / té dificultats a l’hora de...

  • MEDI NATURAL I SOCIAL
RECERCA DEL MEDI / MEDI NATURAL
-         - seguir els passos del mètode científic en la recerca del medi.
-         -  analitzar  les conseqüències de l’ús i l’abús dels recursos naturals i de les fonts d’energia.
-        -  planificar i portar a terme experiències senzilles i projectes de construcció sobre propietats i fenòmens de la matèria.
MEDI SOCIAL
-         -  analitzar i reconèixer els paisatges i els seus canvis.
-         -  participar activament i de manera responsable en la presa de decisions col·lectives dins de l’àmbit escolar.

  • EDUCACIÓ EN VALORS
-        -  conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell adequat d’autoestima.
-        -  mostrar un nivell de gestió emocional adequat en la relació amb els altres
-        -  argumentar i defensa les pròpies opinions
-        -  respectar les característiques dels altres i escolta i respecta les seues opinions.

  • EDUCACIÓ ARTÍSTICA
-          - comunicar de forma visual, sonora i corporal coneixements, pensaments, emocions i experiències.
-          - planificar els processos de producció i pren responsabilitats en el treball cooperatiu.

  • MATEMÀTIQUES
NUMERACIÓ I CÀLCUL
-          - fer conjectures i comprovar els resultats (generalitzacions).
-          - comprendre les situacions-problema i utilitzar i comunicar estratègies per a la seua resolució.
RELACIONS I CANVI
-          - reconèixer les relacions entre nombres decimals, fraccionaris i percentatges.
MESURA
-         -  seleccionar de forma adequada la unitat, instrument i estratègia de mesura
-          d’utilitzar l’equivalència d’unitats d’una magnitud.
ESTADÍSTICA I ATZAR
-         - interpretar i representar dades amb taules i gràfiques.

  • LLENGUA
COMUNICACIÓ ORAL
-          - comprendre i sintetitzar les conferències, exposicions i explicacions provinents de diferents mitjans.
-          - participar activament i de manera responsable en les converses de classe.
-         -  exposar temes de producció pròpia amb preparació prèvia.
COMPRENSIÓ LECTORA
-          - de comprendre autònomament textos escrits.
EXPRESSIÓ ESCRITA
-          .- elaborar esquemes o mapes conceptuals per relacionar la informació.
-          -  escriure textos en diferents formats (coherència, cohesió, correcció lingüística i riquesa del llenguatge).
FUNCIONAMENT DE LA LLENGUA
-         -  aplicar les normes ortogràfiques corresponents al seu nivell.
EDUCACIÓ LITERÀRIA
-         -  estimar i fer estimar la lectura.
PLURILINGÜISME I INTERCULTURALITAT
-          - solucionar els problemes de comunicació i comprensió en contextos multilingües.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada